PERFIL CONTRATANTE / Licitacións abertas

En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Ponte Caldelas.

EN TRAMITACIÓN:

Expediente de contratación mediante procedemento negociado sen publicidade das obras de saneamento de fecais Avecil-este (Ponte Caldelas)

Data de publicación: 07/04/2015

Licitación: Expediente de contratación mediante procedemento negociado sen publicidade das obras de saneamento de fecais Avecil-este (Ponte Caldelas).

Resolución de Alcaldía: pincha aquí

Prego de cláusulas administrativas particulares:pincha aquí

Proxecto:pincha aquí

Resolución oferta máis vantaxosapincha aquí

Resolución adxudicaciónpincha aquí

........................................................................ 

Expediente de contratación mediante procedemento negociado sen publicidade das obras de pavimentación de camiño Aluncia-Vilarchán (Ponte Caldelas)

Data de publicación: 03/03/2015

Licitación: Expediente de contratación mediante procedemento negociado sen publicidade das obras de pavimentación de camiño Aluncia-Vilarchán (Ponte Caldelas).

Resolución de Alcaldía: pincha aquí

Prego de cláusulas administrativas particulares:pincha aquí

Proxecto:pincha aquí

Planopincha aquí

Resolución oferta máis vantaxosapincha aquí

Resolución adxudicaciónpincha aquí

........................................................................ 

Expediente de contratación mediante procedemento aberto do contrato de mantemento de ascensores, portas automáticas e salvaescaleiras

Data de publicación: 19/12/2014

Licitación: Expediente de contratación mediante procedemento aberto do contrato de mantemento de ascensores, portas automáticas e salvaescaleiras.

Resolución de Alcaldía: pincha aquí

Pliego de cláusulas administrativas particularespincha aquí

Prego de cláusulas administrativas particulares:pincha aquí

Pliego de prescripciones técnicas:pincha aquí

Prego de prescripcións técnicaspincha aquí

Anuncio Boletín Oficial de la Provincia:pincha aquí

Convocatoria mesa contratación sobre Apincha aquí

Acta mesa apertura sobres A e Bpincha aquí

Resolución oferta máis vantaxosapincha aquí

Resolución adxudicaciónpincha aquí

........................................................................ 

 Contratación mediante procedemento aberto, oferta económicamente máis vantaxosa, con varios criterios de adxudicación, do contrato de subministro de tres fotocopiadoras en réxime de renting e o su mantemento

Data de publicación: 19/11/2014

Licitación: Contratación mediante procedemento aberto, oferta económicamente máis vantaxosa, con varios criterios de adxudicación, do contrato de subministro de tres fotocopiadoras en réxime de renting e o seu mantemento

Resolución de Alcaldía: pincha aquí

Pliego de cláusulas administrativas particularespincha aquí

Prego de cláusulas administrativas particulares:pincha aquí

Pliego de prescripciones técnicas:pincha aquí

Prego de prescripcións técnicas:pincha aquí

Anuncio Boletín Oficial de la Provincia:pincha aquí

Corrección erros Prego de Cláusulas administrativas: pincha aquí

Publicación Bop Corrección errospincha aquí

Convocatoria mesa contratación sobre Apincha aquí

Acta mesa apertura sobres A e Bpincha aquí

Resolución oferta máis vantaxosapincha aquí

Resolución adxudicaciónpincha aquí

........................................................................ 

 Contrato de obra "Edar e Buchabad"

Data de publicación: 10/11/2014

Licitación: Contrato de obra "Edar e Buchabad"

Resolución de Alcaldía: pincha aquí

Prego de cláusulas administrativas particulares:pincha aquí

Convocatoria mesa contratación:pincha aquí

Corrección erros convocatoria mesa contratación:pincha aquí

Resolución adxudicación: pincha aquí

Resolución oferta máis vantaxosapincha aquí

........................................................................ 

Concesión demanial dos postos de venda de alimentos vacantes no mercado municipal de abastos de Ponte Caldelas

Data de publicación: 15/03/2013

Licitación: Concesión demanial dos postos de venda de alimentos vacantes no mercado municipal de abastos de Ponte Caldelas

Anuncio BOP abastospincha aquí

Prego de cláusulas administrativaspincha aquí

Data presentación solicitudes: Ata o 20/06/2013

Composición mesa de contratación 26/06/13pincha aquí

Acta apertura sobre "A" 26/06/13pincha aquí

Acta apertura sobre "A"e "B" 27/06/13pincha aquí

........................................................................ 

Página 6 de 7

Volver