PERFIL CONTRATANTE / Licitacións abertas

En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Ponte Caldelas.

EN TRAMITACIÓN:

Contrato de obras de Mellora na capa de rodadura do camino de acceso á CMVMC de Chaín

Data de publicación: 08/03/2018

Listado:  pincha aquí

Expte.: G-1206/2017

........................................................................ 

Contrato de obras por lotes consistentes na mellora en viais municipais sitos en Caritel, Ínsua, Tourón, Avecil e Acceso a Santa Comba

Data de publicación: 08/03/2018

Listado:  pincha aquí

Expte.: G-1133/2017

........................................................................ 

Contrato de xestoría fiscal e laboral do Concello de Ponte Caldelas

Data de publicación: 08/11/2017

Listado:  pincha aquí

Prazo límite de presentación das proposicións: 29.11.17 ás 14:00h

........................................................................ 

Mellora na pavimentación dos núcleos rurais de Ponte Caldelas

Data de publicación: 23/02/2017

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA:  pincha aquí

ACTA APERTURA SOBRES "A" e "B": pincha aquí

........................................................................ 

Contratación por contrato administrativo especial, procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa, único criterio de adxudicación, para a explotación dun quiosco na praia fluvial da Calzada de Ponte Caldelas

Información: pincha aquí

Data límite de presentación de proposicións: 16.03.17 ás 14:00 horas

........................................................................ 

Arrendamento de dúas vivendas en Caritel, destinado a familias en situación de exclusión social

Data de publicación: 14/05/2015

Licitación: Arrendamento de dúas vivendas en Caritel, destinafo a familias en situación de exclusión social .

Anuncio: pincha aquí

Prego de condicións:pincha aquí

Anuncio BOP: pincha aquí

Anexo Ipincha aquí

Anexo IIpincha aquí

Providencia alcaIdíapincha aquí

Acta apertura sobre "A" vivendas Caritelpincha aquí

Data da apertura dos sobres "B" das vivendas de Caritelpincha aquí

Listado provisional de admitidos e excluidosIpincha aquí

Resolución convocatoria mesa de contratación: pincha aquí

Resoluciónpincha aquí

Resolución renuncia adxudicatario: pincha aquí

Designación membros e convocatoria mesapincha aquí

Acta mesa contratación sobres A e Bpincha aquí

Mesa contratación do 20/07/2015: pincha aquí

Mesa contrataciónpincha aquí

Acta mesa listado provisional admitidospincha aquí

Acta e lista definitivapincha aquí

Declaración oferta máis vantaxosapincha aquí

Adxudicación vivenda Caritelpincha aquí

Tribunal vivendas Caritel convocado por Resolución de Alcaldía de 16.08.16pincha aquí

Acta mesa para o aluguer de vivendas cedidas polo IGVS 19.08.16pincha aquí

Mesa de contratación para adxudicación de vivendas en Caritel  22.08.16pincha aquí

Acta mesa para o aluguer de vivendas cedidas polo IGVS  24.08.16pincha aquí

Convocatoria mesa  para a adxudicación de vivendas en caritel 06.10.16pincha aquí

Acta mesa para a contratación caritel 07.10.16pincha aquí

Decreto de aceptación de renuncia ao expediente de aluguer 13.01.17pincha aquí

Convocatoria mesa contratación aluguer casa Caritel para o día 15.02.17: pincha aquí

Apertura sobres A e B 21.02.17: pincha aquí

........................................................................ 

Página 3 de 7

Volver