PERFIL CONTRATANTE / Licitacións abertas

En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Ponte Caldelas.

EN TRAMITACIÓN:

Expediente de contratación mediante procedemento negociado sen publicidade das obras de pavimentación de camiño Aluncia-Vilarchán (Ponte Caldelas)

Data de publicación: 03/03/2015

Licitación: Expediente de contratación mediante procedemento negociado sen publicidade das obras de pavimentación de camiño Aluncia-Vilarchán (Ponte Caldelas).

Resolución de Alcaldía: pincha aquí

Prego de cláusulas administrativas particulares:pincha aquí

Proxecto:pincha aquí

Planopincha aquí

Resolución oferta máis vantaxosapincha aquí

Resolución adxudicaciónpincha aquí

........................................................................ 

Volver