PERFIL CONTRATANTE / Licitacións abertas

En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Ponte Caldelas.

EN TRAMITACIÓN:

 Contratación mediante procedemento aberto, oferta económicamente máis vantaxosa, con varios criterios de adxudicación, do contrato de subministro de tres fotocopiadoras en réxime de renting e o su mantemento

Data de publicación: 19/11/2014

Licitación: Contratación mediante procedemento aberto, oferta económicamente máis vantaxosa, con varios criterios de adxudicación, do contrato de subministro de tres fotocopiadoras en réxime de renting e o seu mantemento

Resolución de Alcaldía: pincha aquí

Pliego de cláusulas administrativas particularespincha aquí

Prego de cláusulas administrativas particulares:pincha aquí

Pliego de prescripciones técnicas:pincha aquí

Prego de prescripcións técnicas:pincha aquí

Anuncio Boletín Oficial de la Provincia:pincha aquí

Corrección erros Prego de Cláusulas administrativas: pincha aquí

Publicación Bop Corrección errospincha aquí

Convocatoria mesa contratación sobre Apincha aquí

Acta mesa apertura sobres A e Bpincha aquí

Resolución oferta máis vantaxosapincha aquí

Resolución adxudicaciónpincha aquí

........................................................................ 

Volver