PERFIL CONTRATANTE / Licitacións abertas

En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Ponte Caldelas.

EN TRAMITACIÓN:

 Contrato de obra "Edar e Buchabad"

Data de publicación: 10/11/2014

Licitación: Contrato de obra "Edar e Buchabad"

Resolución de Alcaldía: pincha aquí

Prego de cláusulas administrativas particulares:pincha aquí

Convocatoria mesa contratación:pincha aquí

Corrección erros convocatoria mesa contratación:pincha aquí

Resolución adxudicación: pincha aquí

Resolución oferta máis vantaxosapincha aquí

........................................................................ 

Volver