PERFIL CONTRATANTE / Licitacións abertas

En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Ponte Caldelas.

EN TRAMITACIÓN:

Pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá la adjudicación por procedimiento negociado sin publicidad, varios criterios de adjudicación, del contrato de obras de mejora de parques infantiles de Ponte Caldelas

Información: pincha aquí

........................................................................ 

Contrato Plan Marco control de calidade das obras

Orzamento adxudicación: 2.331 + 489,51 IVE = 2.820,51 €

Resolución de adxudicación: 05.08.16

Información: pincha aquí

Procedemento negociado para a adxudicación dun quiosco de refrescos na praia fluvial da Calzada

Acordo Xunta Goberno Local de 26.07.16

Información: pincha aquí

Contrato Plan Marco obras de mellora da capa de rodadura do camiño de acceso ás CMVMC de Chaín e Barbudo

Orzamento adxudicación: 49.000 € + 10.290 IVE = 59.290,00 €

Resolución de adxudicación: 11.07.16

Información: pincha aquí

Contratación por procedemento negociado sen publicidade, único criterio de adxudicación, do subministro de carteis informativos para os lugares de Ponte Caldelas

Declaración de oferta máis vantaxosa. Acordo de Xunta de Goberno Local de 13.06.16.

Información: pincha aquí

Declaración de oferta máis vantaxosa. Acordo de Xunta de Goberno Local de 13.06.16.

Licitación do subministro dunha varredora para o Concello de Ponte Caldelas

Data de publicación: 26/05/2016

Licitación: Submunistro dunha varredora para o Concello de Ponte Caldelas.

Información: pincha aquí

Último día de presentación de proposicións: 10/06/2016

Páxina 4 de 7

JSN_TPLFW_GOTO_TOP