PERFIL CONTRATANTE / Licitacións abertas

En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Ponte Caldelas.

EN TRAMITACIÓN:

Adxudicación pista patinaxe e minigolf en chan da Barcia

Información: pincha aquí

........................................................................ 

Adxudicación contrato mellora parques infantís

Información: pincha aquí

........................................................................ 

Pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá la adjudicación por procedimiento negociado sin publicidad, varios criterios de adjudicación, del contrato de obras de mejora de parques infantiles de Ponte Caldelas

Información: pincha aquí

........................................................................ 

Contrato Plan Marco control de calidade das obras

Orzamento adxudicación: 2.331 + 489,51 IVE = 2.820,51 €

Resolución de adxudicación: 05.08.16

Información: pincha aquí

Procedemento negociado para a adxudicación dun quiosco de refrescos na praia fluvial da Calzada

Acordo Xunta Goberno Local de 26.07.16

Información: pincha aquí

Contrato Plan Marco obras de mellora da capa de rodadura do camiño de acceso ás CMVMC de Chaín e Barbudo

Orzamento adxudicación: 49.000 € + 10.290 IVE = 59.290,00 €

Resolución de adxudicación: 11.07.16

Información: pincha aquí

Páxina 4 de 7

JSN_TPLFW_GOTO_TOP