PERFIL CONTRATANTE / Licitacións abertas

En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Ponte Caldelas.

EN TRAMITACIÓN:

Concesión demanial dos postos de venda de alimentos vacantes no mercado municipal de abastos de Ponte Caldelas

Data de publicación: 15/03/2013

Licitación: Concesión demanial dos postos de venda de alimentos vacantes no mercado municipal de abastos de Ponte Caldelas

Anuncio BOP abastospincha aquí

Prego de cláusulas administrativaspincha aquí

Data presentación solicitudes: Ata o 20/06/2013

Composición mesa de contratación 26/06/13pincha aquí

Acta apertura sobre "A" 26/06/13pincha aquí

Acta apertura sobre "A"e "B" 27/06/13pincha aquí

........................................................................ 

JSN_TPLFW_GOTO_TOP